Finance Advisor

Shri Sanjoy Kumar Verma
Email:- fa@bbmku.ac.in
 

List of Finance Advisor:

1. Shri Subimal Mukhopadhyay
2. Shri Sanjoy Kumar Verma